Reumatska oboljenja

PROGRAM REHABILITACIJE PACIJENATA SA REUMATSKIM OBOLJENJIMA

INDIKACIJE:
• degenerativni reumatizam
•reumatoidni artritis
• ankilozirajući spondilitis
• psorijatski artritis
• osteoartritis zglobova i kičme
• vanzglobni reumatizam
• osteoporoza
• koksartroza i gonatroza

SPECIJALISTIČKI PREGLED:
• uzimanje anamnestičkih podataka
• određivanje terapijskih procedura
• kineziterapija
• hidroterapija
• elektroterapija
• magnetoterapija
• laseroterapija
• manuelna masaža
• krioterapija
• termoterapija

KONTINUIRANO PRAĆENJE:
• terapijskih efekata

EDUKACIJA:
• o bolesti
• o lekovima
• o izbegavanju rizikofaktora
• o načinu života

ZAVRŠNI PREGLED:
• evaluacija rezultata lečenja
• dobijanje otpusne liste