Стаза здравља

Кроз шуму „Јунаковић“ (споменик природе, III категорија заштите), на чијем ободу је изграђена Бања, води уређена стаза за шетњу (дужина: 800 м).

Подручје шуме Јунаковић стављено је под заштиту као Парк шума 1983. године. Заузима површину од 218,60 ха и налази се у непосредној близини Бање Јунаковић.

Шума Јунаковић представља очувани шумски комплекс храстових и багремових састојина које обезбедјују заштиту термалних изворишта бањског комплекса. Како окружује бању, поред заштитне улоге, служи и за рехабилитацију и спортско – рекреативне активности гостију, као и за остале посетиоце, током целе године.
Истиче се због очуваних старих стабала храста лужњака (Quercus robur) природног порекла. Шума је уточиште многих врста животиња, посебно птица и сисара заштићених као природне реткости: црна рода (Ciconia nigra) – једно активно гнездо, ласица (Mustela nivalis), хермелин (Mustela erminea), јазавац (Meles meles) и друге угрожене врсте као и дивљач (дивља свиња, јеленска дивљач).

Овај простор намењен је за заштиту термалних извора, рекреацију и шетњу (кроз њу пролази “Стаза здравља”) посетилаца Бање Јунаковић, као и одрживо шумарство, а уједно је издвојен и као ловни резерват. Све ове карактеристике у великој мери доприносе побољшању постојеће туристичке понуде Бање Јунаковић.